ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ

Hravě školu zvládneme

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Hravě školu zvládneme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000796, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen "OP JAK").

Projekt je zaměřen na:

  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

Doba realizace projektu: 1. 9.2022-31. 8.2024

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.

ŠABLONY III

Od. 1. září 2020 do 31. srpna 2022 realizuje projekt s názvem Učíme se hravě, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017265, podpořený z výzvy MŠMT - Šablony III.

Dobra realizace projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. 

ŠABLONY II

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009421, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.

Dobra realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. (prodloužen do 31. 10. 2020)

Dolů do dolů aneb dějiny hornictví ve virtuálním prostředí registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012285; termín zahájení projektu 1. 12. 2019; termín ukončení projektu 31. 8. 2022; Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím podpory vzniku digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) - Virtuální prohlídky s názvem Dolů do dolů, která mapuje oblast dějin hornictví a geologie za využití exponátů Podkrušnohorského technického muzea, Nově vznikly DVZ spadá do oblasti kultury, zachování kulturního dědictví, ale i ochrany přírody. Jedná se o interaktivní DVZ, který aktivně zapojuje žáky základních a středních škol do procesu učení.Cílem projektu je zmapování dějin hornictví a geologie za pomoci exponátů Podkrušnohorského technického muzea a šíření výsledků projektu do základních a středních škol.Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy