REGISTRACE DĚTÍ K ZÁPISU - PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY BUDE OTEVŘENA OD 1.4.2024 0:00 h.

ZÁPISY DĚTÍ DO 1. TŘÍDY BUDOU PROBÍHAT - 2. - 3. 4. 2024 OD 12:00 DO 17:00 h.


KRITÉRIA K PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1.TŘÍDY -  Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o.

Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

Doporučujeme rodičům absolvování zápisu i na jiné základní škole, nejlépe spádové.

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme 10 žáků.

 • Datum narození - zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a starší (po odkladu). Nástup po odkladu. K zápisu se přihlásí děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2018 do konce prosince 2018 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2019 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Orientačního posouzení a ověření školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 0 -10 bodů (úspěšně splněno minimálně 80%).
 • V případě 80% splnění kritérií a shodnosti procent, bude upřednostněno dítě - sourozenec žáka školy - v rámci posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů.
 • pokud nebude možné mezi uchazeči rozhodnout na základě daných kritérii - rozhodne los.

Jak bude pohovor probíhat

1. Úvod - motivační část (uvolnění dítěte, získání pocitu jistoty, klidu)

2. Rozhovor (ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle daného ŠVP)

- otázky z oblasti jazykové složky, kde bude posouzena výslovnost dítěte, základní vyjadřovací schopnosti dítěte, dítě např. přednese básničku čipísničku, odpovídá na dotazy apod. 2b

- vzhledem k výuce genetické metody čtení bude posuzován ifonematický sluch dítěte např. první hláska ve slově, apod.  2b

- otázky z oblasti matematické představivosti v oboru čísel 1 - 5, základní orientace geometrických tvarů, chápání pojmů více, menší atd. 2b

- otázky z všeobecné znalosti přiměřené věku dítěte - jméno, věk,znalost barev, příroda, zvířecí rodiny, povolání apod. 2b

- kresba - úchop, dítě nakreslí postavu - 2b.


V Mostě, 2. září 2023                   Mgr. Marcela Rezac                Mgr. Lenka Kašová

                                                                 ředitelka školy                        jednatelka školy

 • Odklady:  
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2024.
 • Možné situace:

  1. Dítě má již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie).

  2. Dítě nemá doporučení, pak podá žádost o přijetí i odklad a rodič uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy a dle toho se domluví termín dodání příloh, v případě nutnosti bude řízení přerušeno.

 • Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  - přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  - občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
  - v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

 • Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  - přihláška k zápisu k povinné školní docházce;
  - žádost o odklad povinné školní docházky;
  - občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
  - kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  - kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.