AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pro rodiče a děti, kteří mají zájem o naši školu a uvažují o podání příhlášky k zápisu, jsme připravili několik setkáních před samotným zápisem. Tyto akce jsou dobrovolné, účast na nich není povinná. Nicméně doporučujeme se jich zúčastňovat, z důvodu lepší adaptace dítěte na nové prostředí. 

(akce se uskuteční podle aktuálního stavu a nařízení vlády)

16. 3. Jarní školička - akce pro předškoláky 15:30

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2021/2022

bude probíhat v termínu 6. a 7. dubna (více upřesníme,dle aktuální situace PES)

KRITÉRIA K PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1.TŘÍDY     Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o.:

- Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

- Doporučujeme rodičům absolvování zápisu i na jiné základní škole, nejlépe spádové.

- Pro školní rok 2021/2022 přijímáme maximálně 12 žáků.

 • Datum narození - zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a starší (po odkladu). Nástup po odkladu. K zápisu se přihlásí děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2015 do konce prosince 2015 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Děti zaměstnanců a sourozenci žáků školy - posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů.
 • 80 % zvládnutí orientačního posouzení školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 • V případě splnění shodných kritérií rozhodne los.
 •                                                 Zápis - HODNOCENÍ
 • 1. Úvod - motivační část (uvolnění dítěte, získání pocitu jistoty, klidu)
 • 2. Rozhovor - otázky z oblasti jazykové složky, kde bude posouzena výslovnost dítěte, základní vyjadřovací schopnosti dítěte, dítě přednese básničku či písničku. Vzhledem k výuce genetické metody čtení bude posuzován i fonematický sluch dítěte - první hláska ve slově. (5bodů) 
 • - otázky z oblasti matematické představivosti v oboru čísel 1 - 5, základní orientace geometrických tvarů (4body)
 • - otázky z všeobecné znalosti přiměřené věku dítěte - jméno, věk, znalost barev, příroda (4 body)
 • 3. Kresba - dítě nakreslí postavu, hrubá a jemná motorika (4 body)
 • Dále je do hodnocení zařazena i sociální zralost dítěte (nejistota, strach, bázlivost, kontakt s rodiči...) (3body)

                                                   MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 20 BODŮ 100%

Posouzení poskytuje pouze základní představu o tom, zda je dítě zralé pro přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole. Pokud mají pedagogičtí pracovníci pochybnosti, doporučí zákonnému zástupci spolupráci se školským poradenským zařízením.

V Mostě, 19. srpna 2020                                                              Mgr. Marcela Černá- ředitelka školy                                                   

ODKAZ NA ELEKTRICKOU PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU:

bude dodána v měsíci březen

příhlášení bude probíhat elektronicky na výše uvedeném odkazu v termínu - bude upřesněn

DESATERO PRO RODIČE