ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2021/2022

Vážení zákonní zástupci našich budoucích žáků,
vzhledem k současné situaci, platným vládním opatřením a výhledu do příštích týdnů bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 probíhat distanční formou! 

FORMÁLNÍ ČÁST:     

1. Od čtvrtka 1. dubna (00:00 hod) do úterý 8. dubna (12:00) 2021 bude možné si podat elektronickou přihláškus možností rezervace rozhovoru s pedagogickým pracovníkem + osobní předání přihlášky škole v prostorách školy.

2. Na základě podaných přihlášek bude dohodnut individuální rozhovor (v aplikaci WhatsApp, Skype- škola/rodina). Zápis bude probíhat na základě předem podané elektronické přihlášky v termínu od 19. do 21. 4. 2021. 

3. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod evidenčním číslem, které obdrží rodiče při zápisu do 23. 4. 2021.

4. Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

PŔIHLÁŠKA - odkaz zde:  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/szsoptima/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3793

Po odeslání přihlášky v aplikaci Online zápis do školy je nutné přihlášku, kterou obdržíte na Váš e-mail, vytisknout a vlastnoručně podepsanou ji jedním z níže uvedených způsobů škole předat nejpozději do 16. 4. 2021 :

 • do datové schránky školy (lze bez elektronického podpisu - naše škola má DS "ef6fxhj ")
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • podepsané poslat poštou
 • do školy doručit osobně 7. nebo 8. dubna 2021 - dle objednaného termínu

Na Vaše dotazy jsme také připravení reagovat telefonicky nebo formou elektronické komunikace. Tento distanční průběh zápisu je v souladu s pokyny vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

KRITÉRIA K PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1.TŘÍDY    

- Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

- Doporučujeme rodičům absolvování zápisu k povinné školní docházce na spádové škole.

- Pro školní rok 2021/2022 přijímáme maximálně 12 žáků.

 • Datum narození - zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a starší (po odkladu). Nástup po odkladu. K zápisu se přihlásí děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2015 do konce prosince 2015 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Sourozenci žáků školy - posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů.
 • V případě splnění shodných kritérií rozhodne los. Losování proběhne za účasti školské rady. 
 • Odklady:  
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2021.
 • Možné situace:

  1. Dítě má již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie).

  2. Dítě nemá doporučení, pak podá žádost o přijetí i odklad a rodič uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy a dle toho se domluví termín dodání příloh, v případě nutnosti bude řízení přerušeno.

  V Mostě, 23.března 2021                                                         Mgr. Marcela Černá- ředitelka školy 

ODKAZ NA ELEKTRICKOU PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/szsoptima/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3793

příhlášení bude probíhat elektronicky na výše uvedeném odkazu v termínu - bude upřesněna individuální návštěva školy (s ohledem na mimořádná opatření vlády) k podepsání přihlášky - žádosti zákon.zástupce.