ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2020/2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku doporučilo MŠMT uspořádat zápis  bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Doporučilo využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

K videorozhovoru si připravte:

OP zákon.zástupce, který bude podávat přihlášku a rodný list dítěte, bílý papír A4, pastelky, obyč. tužku

KRITÉRIA K PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1.TŘÍDY     Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o.:


- Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

- Doporučujeme rodičům absolvování zápisu i na jiné základní škole, nejlépe spádové.

- Pro školní rok 2020/2021 přijímáme maximálně 12 žáků.

- Vzhledem k současné situaci, bude zápis probíhat video rozhovorem (whatsapp) za účasti zákonného zástupce, dítěte a dvou (tří) učitelek.

 • Datum narození - zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a starší (po odkladu). Nástup po odkladu. K zápisu se přihlásí děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2014 do konce prosince 2014 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Děti zaměstnanců a sourozenci žáků školy - posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů.
 • 80 % zvládnutí orientačního posouzení školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 • V případě splnění shodných kritérií rozhodne los.
 •                                                 Zápis - videorozhovor - HODNOCENÍ
 • 1. úvod - motivační část (uvolnění dítěte, získání pocitu jistoty, klidu)
 • 2. Rozhovor - otázky z oblasti jazykové složky, kde bude posouzena výslovnost dítěte, základní vyjadřovací schopnosti dítěte, dítě přednese básničku či písničku. Vzhledem k výuce genetické metody čtení bude posuzován i fonematický sluch dítěte - první hláska ve slově. (5bodů) 
 • - otázky z oblasti matematické představivosti v oboru čísel 1 - 5, základní orientace geometrických tvarů (4body)
 • - otázky z všeobecné znalosti přiměřené věku dítěte - jméno, věk, znalost barev, příroda (4 body)
 • 3. Kresba - dítě nakreslí postavu, hrubá a jemná motorika (4 body)
 • Dále je do hodnocení zařazena i sociální zralost dítěte (nejistota, strach, bázlivost, kontakt s rodiči...) (3body)

                                                   MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 20 BODŮ 100%

Posouzení poskytuje pouze základní představu o tom, zda je dítě zralé pro přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole. Pokud mají pedagogičtí pracovníci pochybnosti, doporučí zákonnému zástupci spolupráci se školským poradenským zařízením.

V Mostě, 27. března 2020                                                              Mgr. Marcela Černá- ředitelka školy                                                   

ODKAZ NA ELEKTRICKOU PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/szsoptima/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

příhlášení bude probíhat elektronicky na výše uvedeném odkazu v termínu od 1. dubna 7:00 hod do 7. dubna 2020 12:00 hod.

K videorozhovoru si připravte:

OP zákon.zástupce, který bude podávat přihlášku a rodný list dítěte

bílý papír A4, pastelky, obyč. tužku

PODZIMNÍ TVOŘENÍ - PŘEDŠKOLÁCI 12. 11. 2019

V úterý 12. 11. proběhlo první setkání předškoláků u nás ve škole. Paní učitelky z 1. stupně měly pro ně připravená stanoviště, na kterých si děti mohly vyrobit podzimní dekorace, otestovat znalost písmenek a trénovat počítání s plody podzimu. Rodiče měli možnost prohlédnout si školu a seznámit se s naším pedagogickým sborem. Věříme, že společně strávené odpoledne se líbilo a těšíme se 10. 12. na další shledanou. Čeká na nás vánoční vyrábění. Foto - fotogalerie školy.

DESATERO PRO RODIČE