Zápis do prvních tříd 2017/2018

Zápis do prvních ročníků pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dvou termínech:

v sobotu 1. dubna 2017  
8:00 - 12:00 hod.

(časový harmonogram již obsazen, přijdete-li bez objednání, počítejte s menším zdržením)


v pondělí 3. dubna 2017
14:00 - 17:00 hod. 

K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz + žádost o přijetí (níže), čestné prohlášení.

Pokud učitelé zaznamenají některé významné projevy školní nezralosti, doporučí rodičům vyšetření v pedagogicko- psychologické poradně, na základě kterého by případně mohl být povolen odklad školní docházky.

O přijímání žáků rozhoduje ředitel školy na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

KRITÉRIA pro přijetí

A. Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Do SZŠ OPTIMA budou k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 děti přijímány na základě:  souboru kritérií sestavených ředitelkou školy, na jejichž základě bylo stanoveno pořadí žadatelů.

Zvolená kritéria:

  1. Věk dítěte.
  2. Starší sourozenec je žákem SZŠ OPTIMA .

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los.  

B. Počet žáků, které je možné přijmout:

Pro školní rok 2017/2018 je možné přijmou maximálně 12 žáků.

Jak můžete pomoci svým dětem

zvládnout vstup do školy?

viz v dokumentu níže

Sledované oblasti při zápisu jsou: 

řeč a komunikace, 

vnímání času,

prostorová představivost, 

sluchové vnímání, 

základní matematická představivost 

a manuální zručnost. 


Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Průběh zápisu

Zápis do ZŠ má dvě části:

Formální část zápisu (Žádost o přijetí)

V Žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dítěte informace (dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Motivační část zápisu (cca 20 minut)

Cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte. Další vhodnou pomůckou zákonných zástupců před vlastním zápisem je dokument Jak můžeme pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha).